10 

HEROLDEN 

Nu står vi så overfor Århus som 

Europæisk Frivillighovedstad, som 

især skal fokusere på at fejre, synlig-

gøre og anerkende de mange menne-

sker, der bruger tid og ressourcer på at 

være frivillige – altså at hjælpe andre 

med at få gode oplevelser. Desuden at 

vedligeholde kompetencer, udvide sit 

netværk eller vennekreds etc. Det gæl-

der om at udvikle velfærden i et lige-

værdigt samarbejde mellem myndig-

heder og borgere, således man supple-

rer hinanden, og således, at det bliver 

lettere at være frivillig. 

Man kunne måske forestille sig, 

at Århus henvendte sig til de 3.500, 

som meldte sig i forbindelse med Kul-

turhovedstadsåret – men har nogen 

hørt noget – ikke jeg – meeeen det skal 

nok komme, sluttede Nils. 

Henny Wilson holdt 5 minutters 

Sct. Georg, og i forbindelse med 37 

års fødselsdagen lod hun tankerne gå 

tilbage i tiden, samtidig med at hun 

komplimenterede det meget omfatten-

de og vellykkede 75 års jubilæums-

skrift om Herolden, som netop har set 

dagens lys. Vi har jo i 8. Gilde været 

med i halvdelen af tiden, og det er in-

teressant at se forskellen på dengang 

og nu, hvad gildebrødre kunne klare. 

Vi ville og kunne alt, vi var mange og 

vi var aktive på alle fronter. Meget 

blev planlagt og gennemført. Det er 

utroligt, hvad vi fik tid til, men resulta-

terne var det hele værd. 

Vi er stadig i gang, og vi samler 

også i dag gode minder med vore akti-

viteter, om end vi nok er mindre fysi-

ske, i det vi binder an med. Men glæ-

den er der stadigvæk, når tingene lyk-

kes for os. 

Henny medbragte sin svigerfar 

Andreas Wilsons håndskrevne dagbog 

fra 1921.Wilson var spejder i 1. Århus 

Trop og senere aktiv i rigtig mange år, 

bl.a. med en tid som tropsrådsformand 

i 13. Århus Trop og senere også læn-

gere op i hierarkiet. 

Dagbogen fortæller bl.a. om, 

hvordan det var at være spejder i 

1920’erne – altså for næsten 100 år 

siden, med f.eks. en 12 dages cykletur 

Nordjylland rundt, med telt, rygsæk, 2 

tæpper, en økse og en primus m.v., og 

med udførlig beskrivelse af lejrplad-

serne, lejrbålene og naturen de opleve-

de samt byer og steder de besøgte. De 

nød stor bevågenhed fra beboerne, 

hvor de opholdte sig, og både reveille 

og retræte blev blæst til tiden hvor end 

de nåede frem. Man kan med de sirligt 

skrevne sider levende fornemme deres 

glæde ved samværet, og den spejder-

ånd de besad. 

Besøget, arrangeret af Århus 

Stadsgilde, i den store landslejr på Als 

i sommer viste en forskel på dengang 

og nu, for her var der ofret et stort are-

al til en stor P-plads for deltagernes 

biler. Der var også mange udenlandske 

spejdere, og det var en glæde for os 

gildebrødre at se trivslen og de mange 

spændende lejrpladser og aktiviteter 

der blev udfoldet i lejren. Turen gav 

nye gode minder og understregede for 

os, at det gamle slogan–”Een gang 

spejder, altid spejder”, lever i bedste 

velgående, sagde Henny. 

Eftergildehallen bød på smørre-

brød m.m. og tre bugnende lagkager i 

mange lagos til lykke og slap også et 

par af sine mange gode historier løs. 

Frits