10 

Da vi omsider var færdige med at spi-

se, og kun mandlen i den ene skål blev 

fundet, gik vi over til underholdnin-

gen, som Donald stod for. 

Første punkt på dagsordenen 

var, at vi hver fik udleveret et ark papir 

med 12 felter med små billeder. Be-

skeden var den, at vi selv skulle lave 

vores egen plade til Jule Bingo banko, 

d.v.s. selv udfylde med selvvalgte tal. 

Der var præmie til første fyldte vand-

rette række, derefter flere rækker og til 

sidst hele pladen. Mange fine præmier 

var der også sørget for. Det tog sin tid 

at få fyldt alle pladerne og få alle ga-

verne uddelt.  

Så var det tid til at danse om det 

smukt pyntede juletræ og synge et par 

julesalmer. Da der ikke kom nogen 

julemand i år, skulle vi – for at få de 

gaver vi selv havde medbragt, delt ud ,

– trække et seddel med et tal. Vi kunne 

derefter selv, henne på et bord,  hente 

en pakke med det tilsvarende tal,  og 

således fik vi, også i år, alle en julega-

ve.  En fin juleaften var således ved at 

rinde ud.  

Henning rettede en tak til arran-

gerende gruppe, samt til et par stykker 

fra den anden gruppe, som havde bi-

draget til måltidet.  Han gjorde derefter 

opmærksom på, at vi skulle printe den 

side i det eksemplar af Herolden, vi 

havde modtaget for nogle dage siden, 

ud som omhandlede Stadsgildets Nyt-

årsgildehal, der finder sted den 11. 

januar 2019 i Skæring Kirke og tilhø-

rende sognegård, og som 5. Gilde står 

for arrangementet af. En stor tak for i 

aften, og den sædvanlige stille sang 

afsluttede 

dette 

års 

julemøde.                                                                                               

 

Kirsten 

 

    

 

Det har i år været lagt i hænder-

ne på 5. Gilde at arrangere Stadsgildets 

Nytårsgildehal, der blev holdt den 11. 

januar. Vi var 70 deltagere, der alle 

mødte op kl. 17.30 til en festlig van-

drehal med stor gensynsglæde. Kl. 

18.00 gik vi i Gildehallen. Vi havde 

helt ekstraordinært fået lov at låne kir-

kerumme, for første gang i kirkens 25 

årige historie. 

Kirken er meget velegnet, da 

den er helt firkantet hvor vi alle kom 

tættere på højbordet og hinanden. Kir-

kens kasserer holdt 5 minutters Sct. 

Georg, hvor han talte om kirkens 25 

års historie. 

I eftergildehallen blev der serve-

ret en 3 retters middag. Det blev en 

rigtig god aften med højt humør, hvor 

talen gik livligt. Der var dækket op 

med 5 borde, så der var rig lejlighed til 

at tale sammen. 

Efter hovedretten var der under-

holdning ved Anders Errboe og Jan 

Svarer. Tilsammen dannede de et for-

rygende par. Der var både sang og mo-

nologer. Der var flere der efterfølgen-

de udtrykte, at det er længe siden de 

havde grinet så meget. Hvis det er rig-

tigt, at et godt grin forlænger livet, må 

vi alle se frem til et godt otium. 

Tak til alle, der var med til at 

gøre aftenen så god som jeg fornem-

mer den blev. 

Henning Holck Nielsen  

HEROLDEN 

10