11 

 

 

 

Den 26. november mødtes 6. 

Gilde til julemøde i Langenæs Kirken. 

Da vi som arrangerende gruppe mødte 

ind, kunne vi ikke finde vores duge. 

Nu var gode råd dyre, men Tove fik fat 

i en fra personalet, som hun kendte og 

kirken havde nogle dækkeservietter vi 

måtte låne. Så blev der dækket et fint 

bord. Vi havde i gruppen besluttet at få 

maden udefra, så Robin og jeg var om-

kring og hente maden på vej ind til 

kirken. Det var en udmærket julefro-

kost til rimelige penge. 

Så var det bare med at gå til 

bords og nyde maden. Vi sang et par 

julesange ind imellem og efter maden 

havde Robin en quiz vi skulle løse. 

Den omhandlede julen f.eks. hvad er 

den ældste form for julekage? eller 

hvilket år kom de første julekalendere 

til Danmark? Der var 15 spørgsmål, 

der skulle løses i grupper og med præ-

mie til dem med flest rigtige.  

Der var selvfølgelig også en sød 

julehistorie, som jeg havde lånt af Kir-

sten og læste op. Den handlede om to 

små børn i en landsbyskole i gamle 

dage og den havde en lykkelig slutning 

så ikke et øje var tørt. Så var det tid til 

kaffe og småkager. 

Efter lidt mere snak var det tid 

til at sige tak for en dejlig aften, glæde-

lig jul og godt nytår. 

I

nger A.

 

 

 

 

Vi sluttede efteråret 2018 af 

med vores traditionelle julestue med 

pakkeleg og høj stemning, samt fart 

over feltet, hver især, for at sikre sig 

del i pakkerne. Hanne have samlet et 

lille sanghæfte med julesange- og sal-

mer og Henny og Eva var værter ved 

menuen og risalamanden m.v. De hav-

de begge passeret et skarpt hjørne, og 

gildemester Nils Liljeberg kvitterede 

med smukke ord og tak til dem begge 

for deres engagement, bl.a. med flere 

perioder på ledelsesposter. De to grup-

peledere ytrede sig også og tilsluttede 

sig hyldesten til de to skattede gilde-

brødre for samværet i det daglige gil-

deliv. 

Den 28. november deltog vi i 

ceremonien i Katolsk Vor Frue Kirke 

ved afhentningen af fredslyset samt 

ved modtagelsen på Århus Rådhus, og, 

senere på dagen, også ved højtidelig-

heden i Vor Frue Kirke i Vestergade. 

En del af gildet var også til stede ved 

afleveringen af fredslyset under børne-

gudstjenesten i Ellevang Kirke, l. søn-

dag i Advent.  

Den 12. december gennemførte 

vi så den årlige juletur, hvor vi først 

nød den friske skov- og havluft i selve 

Risskov’en, og senere, afslutningen på 

6. Frederiks Kro. 

Selv om en hel del af os i 8. Gil-

de bor tæt på skoven, er det faktisk 

længe siden, vi var på tur i denne dejli-

ge skov, som jo i dag er en af Dan-

marks mest besøgte. I 1800 tallet var 

det århusianernes foretrukne picnic 

udflugts område, og mange benyttede 

kapervogne, som dengang fandtes i 

stort tal, for at nå frem. Eller man kun-

ne helt indtil 1938 sejle med 

”skovbådene”, som lagde til, hvor Den 

Permanente Badsanstalt nu ligger. Me-

get foregik på Prins Ferdinands plads, 

anlagt i 1825, tæt på 6. Frederiks Kro. 

Ferdinands plads er opkaldt efter Chri-

stian den ottendes bror, Ferdinand, der 

var chef for det århusianske dragonre-

giment. Rundt om festpladsen var der 

11 

HEROLDEN