HEROLDEN 

Der indkaldes herved til 

 

Stadsgildeting 

 

Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 

 

i Hasle Sognegård, Viborgvej 158, 8210 Hasle 

 

Dagsorden for stadsgildetinget: 

 

1.  Valg af dirigent, protokolfører og tre gildebrødre til 

    stemmeudvalg. 

2.  Stadsgildemesters beretning, herunder referat fra udvalg. 

3.  Stadsgildeskatmester forelægger det reviderede regnskab. 

4.  Behandling af indkomne forslag. 

5.  Stadsgildeledelsen forelægger stadsgildets planer og ideer for 

    det kommende år. 

6.  Stadsgildeskatmester forelægger forslag til budget for det 

    følgende år, herunder fastsættelse af kontingent. 

7.  Valg af stadsgildeledelse. 

8.  Valg af tre suppleanter til stadsgildeledelsen. 

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10. Beretning fra fonde og laug. 

11. Valg af fondsbestyrelser. 

12. Beretning, der skal aflægges ifølge vedtægter. 

13, Øvrige valg, der skal foretages ifølge vedtægter. 

14. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på stadsgildetinget sendes til 

stadsgildemester senest 14 dage før stadsgildetinget. 

 

Navne på gildernes repræsentanter skal meddeles 

stadsgildekansler inden den 15. april. 

 

2. Gilde sørger for et let traktement. 

 

Gildemestrene giver besked til Elisabeth Etlar Møller, 

tlf. 22 63 10 84 eller mail: elisabeth.frans.moeller@gmail.com om antal deltagere/navne 

(af hensyn til traktement) senest tirsdag d. 1. maj 2018. 

Regnskaber for Stadsgildet er indsat på side 5 - 6. 

 

Århus Stadsgilde arrangerer 

”Aktiv af natur-tur til Fur” torsdag den 7. juni 

Reserver dagen allerede nu. 

Århus Stadsgilde har ansøgt Friluftsrådet om tilskud til en 

 ”Aktiv af natur” udflugt til Fur. 

Følg med i HEROLDEN for oplysninger.