HEROLDEN 

 

 

 

 

Den 8. oktober havde vi gilde-

møde i Langenæs kirkens lokaler. Af-

tenen stod på samarbejde! Ole havde 

taget nogle samarbejdsøvelser med. Vi 

startede med en tegning, hvor det både 

var en gammel heks og en yngre kvin-

de,. De fleste kunne først se den yngre 

kvinde, men ved fælles hjælp kom alle 

til at se begge ansigter. 

Den 2`øvelse var nogle kvadra-

ter, hvor man skulle finde antallet af 

kvadrater. Det var det samme papir 

deltagerne fik udleveret.. Resultatet 

var noget forskelligt deltagerne imel-

lem, Men igen ved fælles hjælp kom 

man frem til samme resultat. 

Sidste øvelse voldte større pro-

blemer. Ved hjælp af nogle brikker 

skulle deltagerne lave et kvadrat hver, 

som skulle være lige store. Følgende 

regler skulle overholdes: Ingen må 

tale, man må ikke bede eller vise tegn 

på de ønsker en brik, eller tage en an-

dens brik. 

Det var meget svært at forstå 

reglerne, som gentagne gange ikke 

blev overholdt. Der var dog et lyst ho-

ved, der fandt ud af man gerne 

må give brikker væk. Nogle havde 

samlet en hel del brikker, andre havde 

ingen eller kun få brikker. Men ved 

lidt hjælp fra observatøren lykkedes 

det til sidst at alle fik et kvadrat hver, 

der var lige store. 

Der var lidt sved på panden, og 

nogle havde mindre stress symptomer. 

Vi samlede op til slut om hvilke forud-

sætninger, der skal være til stede for 

der er et ægte samarbejde, alle har 

brug for at forstå hele problemet. 

Alle skal forstå, hvordan de 

hver især kan bidrage til at lø-

se problemet, og kunne give plads til 

andre personers bidrag mv. 

Ole havde 25 års gildejubilæum, 

og fik udleveret 25 års nålen. 

Vi sluttede med smørrebrød og 

en sang. Vi tog hjem, noget klogere 

om hvad samarbejde er for en størrel-

se.. 

Ofk 

4. Gilde mødtes til dette gildeårs 

første gildehal i Langenæs Kirken d. 

17.9.18. 

I sin gildemestertale tog gilde-

mester Jette Jørgensen udgangspunkt i 

en artikel, skrevet af højskolelærer og 

foredragsholder Niels Ole Frederiksen 

fra Middelfart, hvor han fortæller om, 

hvordan det var i hans barndom, ”I 

min barndom var dagene lysere, og 

nætterne mørkere, luften var renere, og 

vi fejrede altid hvid jul, vandet var 

klart og koldt, og der var ingen ulve” 

og således fortsatte det med skoleti-

den, som var anderledes, og der var 

lokomotiver, mælkemænd og postbu-

de. 

Erfaring er det noget man henter 

på internettet? Alt dette er der skrevet 

bøger om, men der er ingen, der læser 

bøger mere. Et lille tilbageblik til de 

fleste tilstedeværendes barndom, som 

nok gav stof til eftertanke, men den 

teknologiske udvikling må vi jo også 

følge med i. Vi kan undre os over, 

hvor hurtigt det går, men også samti-