dig støtte op om, at meget af den tekni-

ske udvikling er da ”skidesmart”. 

5. min. Sct. Georg var lagt i 

hænderne på Kjeld Hedelund, han for-

talte på morsom vis, hvorfor han aldrig 

havde fået lært at danse, og sagde und-

skyld til de tilstedeværende damer.  

Grunden til den efter Kjelds opfattelse 

manglende evne, skulle have været at 

det var et indremissionsk hjem i Mid-

delfart, hvor Kjeld voksede op. 

Middelfart var det sted, hvor det 

første missionshus blev indviet i 1883. 

Og på baggrund  af tragiske dødsfald 

og det hårde liv i små kår,  kan man 

sagtens forestille sig at familien søgte  

trøst i religionen, hvilket jo så efter 

Kjelds udsagn skulle have ført til hans 

dårlige danseevner, da det ifølge indre 

mission var forbudt at danse.   

I eftergildehallen kunne gilde-

mester Jette Jørgensen (JJ) byde vel-

kommen til Fatma Øtkem (FØ), tidli-

gere regionsrådsmedlem og folketings-

politiker. Arbejder på DK4 ind i mel-

lem bl.a. ”Kvinder på Borgen”.  FØ’s 

morfar kom til Danmark i 60’erne fra 

Tyrkiet, meningen var at han lige skul-

le tjene til en traktor eller en mølle. I 

Europa søgte man arbejdskraft, han 

kendte Tyskland, og troede det var der 

han skulle hen, og troede derfor i star-

ten at Danmark var en del af Tyskland.  

De var 4, som kom herop, de boede 

sammen, havde kun 1 seng, resten lå 

på gulvet, og så havde de jo skiftende 

arbejdstider. 

FØ er meget lykkelig for at han 

turde tage hertil, hun ønsker ikke at 

komme tilbage til Tyrkiet, men besø-

ger selvfølgelig sin slægt. Morfaren er 

sidst i 80’erne i dag, siger han har væ-

ret her, men sjælen har ikke været 

med. Mormoren kom også herop, tyr-

kerne arbejdede godt og var efter-

spurgt. Den generation er en helt an-

den, og ikke som dem, der kommer nu, 

morfaren føler, at han har været med 

til at bygge Danmark op. FØ’s mor 

havde heller ingen problemer, men FØ 

hører til dem, der er født her. I sit spe-

ciale er hun ved at skrive om, hvad 

kulturen betyder, når vi skal have sam-

arbejdspartnere, og hun er meget ry-

stet. Dansk kultur er inde i FØ, hun 

arbejdede i Düsseldorf for et stykke tid 

siden, men hun kunne ikke lide at være 

der, og da hendes mor er død i en alder 

af 32 år af et hjerteinfarkt, og har det 

lært FØ at man ikke skal udsætte, hvad 

man gerne vil, hvorfor hun flyttede 

tilbage til Danmark. FØ er meget 

dansk, især når hun er ude. Hendes far 

har 5 børn, og FØ var nok den svære-

ste af dem, specielt fordi hun ligner sig 

far rigtig meget, men heldigvis var 

farens fokus mest rettet på den ældste 

datter. Æresbegreb på dansk vejer 10 

gram og på tyrkisk 10 kg, FØ var un-

derlagt en muslimsk opdragelse, og 

ville som ung gerne have danske for-

ældre, men som voksen er hun godt 

tilfreds med at være tyrkisk. 

Er medlem af Venstre og har 

været med til at lave venstres indvan-

drerpolitik. FØ syntes ikke, vi skal 

have indvandrere, som ikke vil Dan-

mark. FØ’s moster blev gift som 16-

årig og sendt til Tyrkiet, forsøgte selv-

mord, og da de kom tilbage til DK, 

stak hun af, og der blev holdt familie-

råd, tror at morfaren ville have slået 

hende ihjel. Efter 15 år fandt familien 

hende, men der skete heldigvis ikke 

noget. FØ blev gift med Bünyamin 

Simsek, der var tyrker og det syntes 

morfaren var rigtig godt, men de er 

skilt i dag. Familien boede på Trøj-

borg, og FØ er vokset op med danske 

veninder. Tyrkernes fordomme om 

HEROLDEN