overrakte JK 2 flasker vin.   Med akkom-

pagnement fra Frans sang vi nogle spejder-

sange, og til slut takkede JJ for en dejlig 

aften, hun syntes det var godt at høre, 

hvordan spejderarbejdet var i dag.  

Desuden oplyste JJ at Landsgildele-

delsen er begyndt at udsende nyhedsbreve, 

som Erik vil videresende, og JJ takkede gr. 

43 for godt arrangement. Vi sluttede afte-

nen med at synge ”Nu er jord og himmel 

stille”. 

Birthe     

Den første mandag i november af-

holdt vi gildeaften. Det blev en rigtig hyg-

gelig aften i nostalgiens tegn, idet det den-

ne aften var fejring af vores 30 års fødsels-

dag – for anden gang. 

Aage bød velkommen og orientere-

de om prisen på den senere servering og 

aftenens program. Dette sidste var lagt i 

Hennings hænder, der havde lavet en sam-

let fotokollage over de 30 år, og som han 

denne aften ville bruge til at tage os med 

på en fotorejse gennem årene.  

Henning fik ordet og foreslog, at vi 

startede med den omdelte sang ”Fra ung-

doms ildhu til modent år”, hvorefter han 

var glad for at fortælle os om gildets histo-

rie i billeder.  Noget af det var fra 2006 

optaget med digitalt kamera, og at det der 

var fra tidligere tid var dels papirbilleder, 

som var scannet ind, materiale fra en 25 

års jubilæumsmappe plus avisartikler fra 

vores 25 års jubilæum. Fotoserien er lavet 

i Power Point. 

Det første billede vi så var fra gen-

indstiftelsen af 5. Gilde i Egå, derefter gik 

det slag i slag med billeder fra gildeture og 

gruppeture frem til nutiden. Det var mor-

somt at følge, og der blev talt meget om 

hvem personerne på nogle af billederne nu 

var. Nogen var let genkendelige andre 

mindre. Man kunne jo bare konstatere, at 

folk forandrer sig på 30 år. Ind imellem 

billederne fortalte Henning livligt om hvor 

”vi var” på de forskellige billeder, hvem 

der evt. havde lavet hvad, samt anekdoter, 

han huskede fra de forskellige sammen-

træf. Diskussionen gik som sagt livligt for 

sig, nogen kom med egne input, og alle 

hyggede og glædede sig over oplevelserne. 

Forplejningen var i top og ligeledes 

vinen, som denne aften var skænket af 

Aage p.g.a. forestående rund fødselsdag.  

Efter et par meddelelser fra Gilde-

mester Henning – især om Nytårsgildehal-

len i Skæring Kirke den 11.januar 2019 

sluttede vi en dejlig aften med vores sæd-

vanlige stille aftensang. 

 

 

 

 

Kirsten 

Den 5. november holdt 2. og 6. 

Gilde gildemøde sammen i Langenæskir-

ken. Donald Smith fra 5. Gilde holdt fore-

drag om AUH, det kæmpe byggeri i Skej-

by. Han havde medbragt lyserøde briller, 

som han foreslog vi skulle se det hele med. 

Vægten var lagt på at give os et kendskab 

til hospitalets opbygning og udvikling gen-

nem årene. Ved hjælp af power prints fik 

vi en orientering om bygninger, afdelinger, 

parkeringsmuligheder og helikopterlan-

dingspladser. 

Hospitalet skal rumme alle specia-

ler og derfor er det næsten uoverskueligt 

stort, når man ankommer dertil. Der står 

ganske vist i indkaldelserne, hvilken afde-

ling man skal til og der er ansat såkaldte 

hospitalsguider, som kan hjælpe med at 

finde vej. Men ikke alle ting er lige logi-

ske. Der er kælder i de fleste bygninger og 

det hedder plan 1. Så når man går ind fra 

gaden kommer man ind i plan 2. Bygnin-

HEROLDEN