HEROLDEN 

Mandag den 5. marts afholdt 5. 

Gilde dette års gildeting. Til stede var 12 

gildebrødre. Vi startede med at synge 

”Sneflokke kommer vrimlende” meget 

apropos dagens vejr. 

Gildemester Henning Holck bød 

herefter velkommen og gik over til gilde-

tingets dagsorden med start af valg af diri-

gent. Kirsten takkede for valget og gav 

ordet til Henning for gildemesters beret-

ning. Atter i år opfordrede Henning til at 

møde op til Stadsgildets og de andre gil-

ders arrangementer, Valdemars Fest, Fel-

low Ship- aftenen og Fredslyset. Han tak-

kede for den fine mødedeltagelse i gildets 

egne arrangementer, der kunne tyde på 

tilfredshed med årets aktiviteter. 

Året har budt på 3 interessante fo-

redrag om ”De gemte hjerner på Psykia-

trisk Hospital i Risskov”, ”200 års kunst i 

Aarhus” og om ”Det Nye Universitetsho-

spital, DNU. Årets friluftsgildehal blev 

afholdt i Sorringhytten over temaet ”Nak 

og Æd” med et traktement, hvor fantasien 

og evnerne blev udfordret. Desuden har 

der været afholdt flere fælles gildemøder 

med 8. Gilde. 

Efter gildemesters beretning, der 

blev enstemmigt godkendt, blev gildets 

regnskab og næste års budget fremlagt af 

skatmester og ligeledes enstemmigt god-

kendt. Gildeledelsens forslag til ændringer 

i gildets vedtægter blev vedtaget og er nu i 

overensstemmelse med de seneste ændrin-

ger i Landsgildets vedtægter. 

Alle modtog genvalg ved valget til 

gildeledelse og udvalgsposter, dog med 

nyvalg af dørherold. 

Dernæst aflagde de tre grupper og 

udvalgene beretning om årets møder og 

aktiviteter og Henning oplyste om årets 

flagprismodtagere. Gildeledelsens gruppe-

fordeling og tidligere opdeling fra 3 til nu 

kun at være 2 grupper blev vedtaget. 

Gildemester takkede til sidst alle i 

gildet for det gode sammenhold og efter 

aftenens traktement omtalte Henning dette 

års kommende aktiviteter og planen blev 

uddelt sammen med en ajourført medlems-

liste. 

Vi sluttede gildetinget på den sæd-

vanlige måde med at synge ”Nu er jord og 

himmel stille”.  

Alice 

Den 5. marts holdt 6. Gilde gilde-

ting. Vi mødtes kl. 19.00 og startede med 

at spise varm mad, som gruppe 63 havde 

sørget for. 

Derefter gik vi over til dagsorde-

nen. Efter valg af dirigent og protokolfører 

aflagde gildemesteren beretning om året, 

der var gået. Regnskabet blev godkendt 

med uændret kontingent. 

Grupperne fortalte om de emner, de 

havde arbejdet med. Gruppe 61 ”Hvorfra 

jeg kom” Gr.62 ”Broer” Gruppe 63 

”Valgfrit emne”.  Der var genvalg på alle 

poster. It-ansvarlig udgik. 

Så var det tid til kaffe og kage. 

Sonja uddelte opgaver til de 3 grupper 

ang. Sct. Georgs Gildehal i april måned, 

som vi skal holde sammen med 2. og 9. 

gilde. Så var en hyggelig aften til ende og 

vi sluttede med ”Nu er jord og himmel 

stille”. 

Inger A. 

Nyreforeningens Aarhus-kreds var 

blandt modtagerne, da der sidste efterår 

blev uddelt portioner fra Sct. Georgs Gil-

dernes Flagpris. Kredsen fik kr.10.000 og 

vores gildemester Nils Liljebjerg, der fore-

tog tildelingen, sikrede sig efterfølgende, 

at vi i 8. Gilde kunne få besøg af Nyrefor-

eningen, med en orientering om orgando-

nation. 

Arrangementet blev gennemført 

den 26. februar. Kredsformand Ann Bellis 

Hansen kunne bl.a. fortælle, at en del af 

pengene var gået til tre særdeles velkomne 

udflugter for dialysepatienter, som jo i 

sagens natur har en meget besværlig og 

bunden hverdag. 

En del af kredsens arbejde består 

også af at gå på strøget for at orientere 

forbipasserende om organdonation og 

(Fortsat fra side 4)