HEROLDEN 

skaffe nye tilmeldinger til donorregisteret. 

Transplantationskoordinator 

og 

sygeplejerske Pia Lauenborg og hendes 

kollega Rikke, begge fra Universitetsho-

spitalet i Skejby, stod for selve foredraget, 

og med stort engagement fortalte de om 

det meget omfattende research- og analy-

searbejde, der ligger bag udvælgelsen af 

såvel modtager som giver af organer. 

Der er en positiv udvikling i antal-

let af donorer. I 2009 var godt 600.000 

registrerede som donorer. I 2017nåede 

man op på 1.2 millioner tilmeldte. 

Danmark halter dog bagud og over-

gås stort af Norge, Finland og Sverige, når 

tallene gøres op pr. 1 million indbyggere. 

Der foretages transplantationer i 

Odense (kun nyrer), men såvel Skejby som 

Rigshospitalet tager sig af hjerte, lunger, 

lever, bugspytkirtel, nyrer, tydtarm, hud og 

hornhinder, samt menisker, ledbånd, brusk 

og sener. 

Personer under 18 år kan ikke til-

melde sig donorregisteret, så her er det 

indehaveren af forældremyndigheden, der 

skal tage stilling. Ældre mennesker kan 

være egnede med lever, nyrer og hornhin-

der, og der tages stilling efter streng læge-

lig vurdering. 

Der er præcise regler for, hvordan 

man tilmelder sig, og med hvilke organer, 

og i hvilke tilfælde også pårørende skal 

spørges. Ofte drejer det sig om få timer, 

når et organ tilbydes, så derfor er registre-

ringen i donorregisteret meget vigtig. 

Vi blev præsenteret for rigtig man-

ge detaljer, statistikker og plancher, og 

hørte også om bestemmelserne ved hjerte 

– og hjernedødskriteriet, som omfatter en 

lang række krav og sikkerhedsbestemmel-

ser. 

Den gennemsnitlige ventetid på en 

donation er i Danmark 30 måneder. I Nor-

ge kun 2 år. Det er ifølge loven forbudt at 

købe eller sælge organer i Danmark, og 

det er forbudt at bruge købte organer. 

Det var en spændende aften, og der 

blev stillet rigtig mange spørgsmål og gi-

vet lige så mange svar. Der blev også budt 

på smørrebrød og kaffe, og helt specielt 

kunne vi fejre vores ældste medlem, Inger 

Margrethe Frislev, som gennem 40 år har 

været gildebroder. 

Inger Margrethe var oprindelig 

medlem af det tidligere 5. Århus Gilde, 

som blev nedlagt for år tilbage, hvorefter 8 

Gilde blev valgt i 1986. Kansler Thøger 

Jensen kunne fortæller, at Inger Margrethe 

gennem årene bl.a. har siddet som kansler, 

og som har flere perioder som gruppeleder 

bag sig. Vi holder alle meget af Inger Mar-

grethe, som altid er i gang og på farten, og 

som jo er meget flittig og bidragende som 

gildemedlem. 

Vi kan også tænke tilbage på ad-

skillige gildeudflugter til hendes hyggelige 

sommerhus ved Skødshoved på Mols, 

hvor flere af os også har gjort brug af hen-

des fiskerjolle, som Inger Margrethe jo 

tidligere selv håndterede med stor rutine, 

når der skulle sættes garn og bringes fisk 

til huse. 

Thøger overrakte herefter Sct. 

Georgs Gildernes 40 års nål under taktfast 

hyldest. Vi sang også et par sange i afte-

nens løb og sluttede med ”Nu er jord og 

himmel stille”. 

Frits 

Torsdag d. 1. marts var der Laugsting, 

der som sædvanlig blev holdt hjemme 

hos Hans Fink. Mødeprocenten var hel-

ler ikke denne gang 100, men Hans-Erik 

Harboe's sang til de gule ærters pris lød 

traditionen tro alligevel højt i stuen. Stor 

tak til Jytte for de dejlige ærter. 

Tinget blev afviklet efter dagsor-

denen og beretningerne blev godkendt 

uden mange kommentarer. 

Regnskabet blev godkendt. Indtil 

videre uændret kontingent. 

Der var genvalg på følgende po-

ster: Laugsmester: Hans Fink, Skatme-

ster: Uffe Jørgensen, Skriver: Uffe Jør-

gensen og Revisor: Henrik Meyer. 

Datoer for det kommende års 9 

aktiviteter/møder blev fastlagt. Hans 

Fink har efterfølgende udsende en mere 

detaljeret mødeplan, der også indeholder 

hvem der medbringer mødepræmier til 

de forskellige møder. 

Uffe