HEROLDEN 

Fritz fortalte om Frederiksbjergs 

historie fra 1870 – 1900. Fritz er 4. 

generation le Fevre på Frederiksbjerg. 

Omkring år 1900 er befolkningen vok-

set fra 10.000 hvilket især skyldtes 

industrialiseringen. 

Fritz fortalte utroligt spændende 

og levende og kom bl.a. ind på M.P. 

Bruun, Dalgas, Orla Lehmann, Hans 

Broge og Tage Hansen, der alle var 

velhavende beboere.  

En stor magnet var Centralværk-

stedet. En anden stor arbejdsplads var 

Århus Oliefabrik. Chokoladefabrikken 

Elvirasminde blev grundlagt i 1868. 

Den er i dag overtaget af Spangsberg 

og ligger i Skanderborg. 

Midt i foredraget blev vi bevær-

tet med hot dog og bl.a. chokolade-

mælk samt fastelavnsboller og kaffe. 

Vi afsluttede en hyggelig aften med 

vores sædvanlige sang; ” Nu er jord og 

himmel stille”. 

Alice. 

Gildemester Nils Liljeberg kun-

ne mandag den 29. januar byde vel-

kommen til 8. Gildes 37. års fødsels-

dag, og traditionen tro var vore gode 

venner i 5. Gilde fra Egå inviteret med 

til fødselsdag. Baggrunden for 5 Gil-

des deltagelse er jo den, at 8. Gilde i 

de første år samlede rigtig mange gil-

debrødre, så mange, at et nyt gilde 

kunne skille sig ud for at blive sig selv, 

og derved danne 5. Gilde. 

Nils nævnte, at flere havde væ-

ret med lige fra starten, nemlig Hanne 

Eriksen, Inge Kiel, Olaf Saugberg og 

ham selv samt Henning Holck, som i 

dag er gildemester i 5. Gilde. 

I gildemestertalen berørte Nils 

nogle af sine oplevelser med Århus by 

som Europæisk kulturhovedstad, med 

rigtig mange arrangementer – ja, næ-

sten til overflod, sagde han. Jeg havde 

i slutningen af 2016 meldt mig som 

frivillig sammen med rigtig mange 

andre fra byen og regionen, men blot 

det at blive registreret var en besværlig 

opgave i sig selv, med koder, pass-

words og en masse øvrige dataHertil 

kom tilbud om deltagelse i diverse ori-

enteringer om dit og dat, og som i om-

fang og geografi i nogen grad oversteg 

min kalenders muligheder for deltagel-

se. 

Det trykte program var en meget 

flot og meget omfattende, en tyk tryk-

sag, ja nærmest et opslagsværk, og 

man skal give sig meget god tid for at 

få det fulde overblik og dermed udbyt-

te ud af det. 

Jeg fik omsider tilbudt at med-

virke ved fremstillingen af de 5000 

skibe, som indgik i åbningshøjtidelig-

heden. Jeg meldte mig til og hørte så 

ikke noget før en meddelelse dukkede 

op om lige at klappe hesten. Det gjor-

de vi så, men umiddelbart efter kom en 

ny besked, om, at projektet nu var 

fuldført og med et løfte om, at andet 

nok skulle vise sig. 

Det er selvfølgelig svært at 

planlægge så mange arrangementer, 

men mange mistede lidt af gnisten, og 

jeg trak mig også selv lidt tilbage, med 

de opgaver jeg havde tænkt at ville 

påtage mig.  

Et tilbud indløb dog i forbindel-

se med en udstilling af højbede med 

krydderier og beskrivelse af anvendel-

sesmuligheder samt noget sideløbende 

med fem smågrise. Det helt specielle i 

at det skulle foregå på 8. etage af kon-

torhuset overfor Dokk1 mellem Hotel 

Atlantic og Havnehuset virkede tillok-

kende.  Det var da en alternativ event.