HEROLDEN 

Den 9. oktober mødtes 4. Gilde i 

Langenæs Sognegård til gildemøde med 

Jens Maibom (JM), der fortalte om sit liv 

med sang og musik. Gildemester Jette Jør-

gensen (JJ) bød velkommen, og vi startede 

med at synge ”Nu falmer skoven trindt om 

land”.  

Jens Maibom er forstander for dia-

konhøjskolen i Højbjerg, og assisterer som 

præst ved Frederikskirken i Højbjerg. JM 

er født i Århus, og uddannet cand. Theol. 

fra Århus Universitet og har på Silkeborg 

Højskole undervist i kristendom og religi-

on, etik, teologi, religionspædagogik, filo-

sofi og politik, de fag, som han selv siger 

er de bedste højskolefag. 

JM startede med at fortælle, at da 

han startede som højskolelærer på Silke-

borg Højskole, hvor han var i 17 år, mødte 

han ved introduktionen en ældre højskole-

lærer, der fortalte, at de skulle undervise i 

grundloven, og så skal i købe en kasse med 

kartotekskort og herpå skal i skrive histori-

er, og evt. sætte et udklip på, og dette er for 

JM i dag en guldgrube, som han kan bruge 

meget i sit daglige arbejde. 

JM fortalte om sin barndom, bl.a. 

om sin farfar, der var karetmager på Fyn, 

og som endte med at bo hos familien, da 

han blev enkemand for 2. gang. Farfaren 

kom dog på et alderdomshjem på Fyn, hvor 

han boede til han døde i en alder af 99 år. 

En meget tryg og god barndom, JM gik til 

konfirmationsforberedelser i Holme kirke 

ved præst Pilgaard (Ulfs far), hvilket fik 

meget stor betydning for JM senere, selv 

om Pilgaard blev syg og ikke konfirmerede 

JM. 

Herefter sang vi ”Barndommens 

land”. JM’s mormor og morfar boede også 

i Århus, og vi fik en fortælling om, at hans 

mor gjorde noget meget alvorligt, hun løb 

på rulleskøjter ned af Ringkøbingvej efter 

mørkets frembrud. Politiet kom hjem til 

morfaren og sagde at man ikke måtte løbe 

efter mørkets frembrud, men da betjenten 

fik øje på en pibe på væggen, sagde han, at 

hvis han kunne købe den, glemte de alt.  

”Hvis De vil mig mere, kan De 

komme igen i morgen” sagde morfaren, 

dette er også en myte i familien, piben hav-

de nemlig en historie, en landevejsridder 

var kommet forbi og ønskede at sælge pi-

ben. Da JM var barn var det 2 ting han 

skulle: 1. han måtte ikke gå i for små sko 

(havde selv gjort det under krigen) og 2. de 

skulle have en uddannelse. 

JM’s mor ville gerne have været 

lærer, men det var der ikke råd til, så hun 

kom på skattekontoret her i Århus og be-

klagede sig aldrig, da broderen Thomas jo 

også skulle have en uddannelse. Når man 

er barn, er der nogle ting man bare skal 

lære og også være, og det var nemlig FDF, 

hvor det værdisæt han har i dag er blevet 

leget ind i ham. Da JM blev gammel nok 

skulle han være leder i FDF, og sin kone 

fandt han i FDF, og deres første barn er 

født på FDF’s fødselsdag.  Silkeborg Høj-

skole er startet af FDF. 

JM læste først teologi, og da han 

skrev speciale kom han til Silkeborg Høj-

skole for at undervise, og her blev han ge-

bet af højskolen, som sparkede benene væk 

under ham. Vi sang ”Livstræets krone”. 

JM’s mor arbejdede senere på biblioteket, 

hvorfor Jens fik læst mange bøger og blev 

meget fascineret af bl.a. Dostojevskij og 

Tolstoj samt mange andre forfattere. 

Har netop haft 10 års jubilæum som 

leder af Diakonhøjskolen her i Århus, som 

leder skal man huske at rose sine medarbej-

der, for uden medarbejdere var der ingen 

leder. Blev opfordret til at søge stillingen 

som biskop, men syntes slet ikke at skulle 

det, men endte alligevel med at stille op. 

Ringede til Henrik, som var ham der fik 

bispevalget her i Århus, og fik en fin snak 

med ham, og det var virkelig spændende.  

Henrik fik flest stemmer og sådan 

var det, de har stadig et godt samarbejde i 

dag. Herefter sang vi ”Vi er børn af sol og 

sommer”. Her sluttede foredraget, og jeg 

må sige, at jeg syntes det var en helt fanta-

stisk aften, med en mega interessant og 

spændende foredragsholder. 

Til slut fik vi lækker smørrebrød og 

småkager, aftenen endte på vanlig vis med 

”Nu er jord og himmel stille” 

Birthe