HEROLDEN 

kassereren, arbejdsudvalgene og fra 

vores to grupper. Regnskaber og 

budgetter blev godkendt og det frem-

gik, at der er god aktivitet i grupper-

ne. 

Hanne Eriksen, som er vores 

medlem i Århus Stadsgildes Interna-

tional Gruppe, fortalte lidt mere om-

fattende om arbejdet i GIM-gruppen 

med eksempler på detaljerne i årets 

Fellowship Day arrangement, som jo 

afholdtes i samarbejde med Østjysk 

Distriktsgilde samt om Fredslyset 

2017 med andagt i Katolsk Vor Frue 

Kirke og efterfølgende modtagelse 

på Århus Rådhus med borgmester-

ord samt offentliggørelse af Fredslys 

budskabet oplæst af stadsgildemeste-

ren. Fredlyset blev herefter traditio-

nen tro bragt til Vor Frue Kirke i 

Vestergade med afsluttende andagt i 

krypten. 

Hanne nævnte også den 28. 

Verdenskonference, som blev af-

holdt på Bali i oktober måned sidste 

år. Der holdes Nordisk Baltisk Træf i 

Gøteborg i august. Temaet vil blive: 

”Samarbejdet med spejderne”. Han-

ne sluttede sit indlæg med oplysnin-

ger om det kommende 50 års jubilæ-

umsforum i Grossarl. Måske bliver 

det sidste gang at der holdes Gros-

sarl-træf. 

Nils opfordrede til at nye ka-

didater til riddertitlen melder sig. 

Hovedparten af valgene resul-

terede i genvalg, dog således, at 

Henny Wilson blev ny revisorsup-

pleant og til den der sender lykønsk-

nings brev eller mail ved fødselsdage 

indenfor gildet. Kirsten Thorndal 

sørger for blomsterindkøb ved pas-

sende lejligheder og Frits indtræder i 

spejderudvalget. 

Under eventuelt redegjorde 

gruppe 8.2 for de foreløbige planer 

for årets gildetur, og så sluttede vi af 

med en bid brød, marengslagkage og 

kaffe samt et par sange og som sidste 

punkt: ”Nu er jord og himmel stille”. 

 Fritz 

Der var 10, der var 9, ----der 

er 6 gildebrødre i 9. Gilde. Og vi 

fortsætter som 9. Gilde! Det var vi 

alle enige om, da vi havde gildeting 

d. 28. februar Gildeledelsen ser fort-

sat sådan ud: 

Gildemester, Arne, kansler, 

Gudrun, skatmester, Solveig. Alle de 

andre poster tager vi os af i fælle-

skab, så godt vi kan. 

Selv er jeg fortsat referent – 

nu på 20. år. 

Birgit 

 

 

 

Torsdag d. 5. april møde i 

spejderhytten i Tranbjerg med pænt 

fremmøde. Der blev sorteret frimær-

ker og hygget i stor stil. 

 

Uffe