HEROLDEN 

Vagtskifte på flagblokkene 

 

Sct. Georgs Gilderne i Aarhus har gennem de seneste 25 år haft ansvaret for, at 
Dannebrog blev hejst ved alle byens indfaldsveje på en række officielle flagdage 
og under Aarhus Festuge. Men fra nytår er det slut, og flagvagten overtages af 
forskellige børne-og ungdomsorganisationer. 
 
Det er blevet til mange tusinder flaghejsninger gennem årene. Kommunen råder 
over otte såkaldte flagblokke med tre stænger hvert sted, så der skal pr. gang 
hejses i alt 24 flag, og med 22 flagdage bliver det til 528 flag om året – og de skal 
også hales ned igen.  

 

Tilbud der måtte siges ja til 

 

Det hele startede i 1992.  Politikerne havde nogle år diskuteret et konservativt 
forslag om at få skabt denne flag-velkomst til byens gæster, men der fattedes 
penge, og det var alt for omkostningstungt, hvis kommunalt ansat personale 
skulle klare flaghejsning og nedhaling, så projektet var tæt på at blive opgivet. 
Men en hurtig indsats fra to gildebrødre, Klavs Klercke Rasmussen, der også var 
politisk aktiv, og daværende stadsgildemester Poul Boye Larsen, der også var for-
mand for Danmarks-Samfundet, skabte en politisk mulighed, som byrådet kun 
kunne sige ja til..  Stadsgildemesteren gav borgmester Thorkild Simonsen tilsagn 
om, at gilderne nok skulle sørge for at de flag kom op uden offentlige tilskud. 

Kommunen fik etableret sine flagblokkene, og Valdemarsdag d. 15. juni blev fla-
gene hejst for første gang 

 
Jobbet og ”lønnen” gives videre 

De første år blev jobbet som nævnt udført gratis, simpelthen fordi man fandt 
projektet vigtigt. Men fra 1997 begyndte man at få et vederlag for indsatsen, og 
det  udviklede sig til at være en af de  centrale gildeaktiviteter, fordi det gav mu-
lighed for at uddele de såkaldte flagpriser hvert år på Valdemarsdag.  Men efter-
hånden er opgaven blevet for tung at løfte for gilderne, og det er derfor blevet 
nødvendigt at sige stop. 
 
Aarhus kommunes ”lønudgift” til gilderne andrager i øjeblikket ca. 60.000 kr., 
men hver en krone er altid og bliver fortsat videregivet til andre, der kan ansøge 

Poul Boye Larsen var med til at få sat gang i gildernes 
arbejde med flagblokke. Han er i dag 90 år, men fortsat  
aktiv i blandt andet Besættelsesmuseet og Veteranhjemmet 
i Brabrand, hvor dette foto er taget.